Latvijas energostandartu saraksts

Numurs Nosaukums Izmaiņu datums Cena EUR ar PVN(21%) Standarts lasīšanai Pirkt
LEK 002 ENERGOIETAIŠU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA ar 5., 6. izmiņām 16.12.2015 EUR 34.44 PDF icon lek_002.pdf
LEK 003 TEHNOLOĢISKO MĒRĪJUMU, SIGNALIZĀCIJAS UN AUTOMĀTISKĀS REGULĒŠANAS APJOMS SILTUMELEKTROSTACIJĀS UN SILTUMCENTRĀLĒS 01.08.2000 EUR 38.91 PDF icon lek_003.pdf
LEK 005 KAILVADU MONTĀŽA 20kV GAISVADU LĪNIJĀS 01.08.2000 EUR 37.01 PDF icon lek_005.pdf
LEK 013 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA BALSTI KAILVADIEM. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 14.10.2002 EUR 44.76 PDF icon lek_013.pdf
LEK 014 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS.GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 02.06.2017 EUR 21.70 PDF icon lek_014.pdf
LEK 015 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kV/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 21.01.2016 EUR 30.99 PDF icon lek_015.pdf
LEK 015. 2. izm. VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kV/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS. 2. IZMAIŅAS. 21.01.2016 EUR 0.00 PDF icon lek_015_izmainas_2.pdf
LEK 019 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DARBĀ AR APRĪKOJUMU. METODISKIE NORĀDĪJUMI 03.10.2005 EUR 37.01 PDF icon lek_019.pdf
LEK 021 IZOLĒTO VADU MONTĀŽA 20 kV GAISVADU LĪNIJĀS 14.10.2002 EUR 33.58 PDF icon lek_021.pdf
LEK 022 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA BALSTI PIEKARKABEĻIEM "AMKA" 26.01.2004 EUR 46.49 PDF icon lek_022.pdf
LEK 023 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS 0,4kV PIEKARKABEĻU LĪNIJĀS 02.01.2004 EUR 12.91 PDF icon lek_023.pdf
LEK 025 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS (4.izdevums) 04.04.2014 EUR 30.99 PDF icon lek_025.pdf
LEK 026 2.IZDEVUMS AR IZMAIŅĀM NR.1 ”TEHNOLOĢISKO TRAUCĒJUMU IZMEKLĒŠANA UN UZSKAITE ENERGOIETAISĒS” 17.09.2012 EUR 41.32 PDF icon lek_026.pdf
LEK 027 PERSONĀLA SAGATAVOŠANA DARBAM ENERGOIETAISĒS (ar izmaiņām 1) 27.03.2018 EUR 25.82 PDF icon lek_027.pdf
LEK 033 TIEŠĀS DARBĪBAS ANALOGĀS INDIKĀCIJAS ELEKTRISKIE MĒRLĪDZEKĻI UN TO PALĪGIERĪCES. MĒRLĪDZEKĻU METROLOĢISKĀS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODIKA 05.12.2002 EUR 30.99 PDF icon lek_033.pdf
LEK 034 SADALES TĪKLU 0,4kV – 20 kV IEKĀRTAS RELEJU AIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIKAS TEHNISKĀS APKOPES NOTEIKUMI 19.05.2003 EUR 34.44 PDF icon lek_034.pdf
LEK 035 RELEJAIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIKAS IERĪKOŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 25.09.2006 EUR 44.76 PDF icon lek_035.pdf
LEK 036 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS SILTUMA UN GĀZES IETAISĒS 15.10.2015 EUR 36.30 PDF icon lek_036.pdf
LEK 037 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS HIDROELEKTROSTACIJU HIDROTEHNISKAJĀS BŪVES UN HIDROIETAISĒS 24.10.2005 EUR 38.73 PDF icon lek_037.pdf
LEK 038 ELEKTROIETAIŠU TERMOGRĀFISKO PĀRBAUŽU NORMAS UN APJOMI 31.10.2005 EUR 21.53 PDF icon lek_038.pdf
LEK 042-1 PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS 10.10.2005 EUR 24.10 PDF icon lek_042-1.pdf
LEK 042-2 PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA ZEMSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS 17.10.2005 EUR 28.41 PDF icon lek_042-2.pdf
LEK 043 SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA 19.05.2003 EUR 28.41 PDF icon lek_043.pdf
LEK 045 BRĪVGAISA 20 kV UZSKAITES PUNKTI KOKA BALSTOS 31.10.2005 EUR 34.94 PDF icon lek_045.pdf
LEK 047 VIDSPRIEGUMA (6, 10, 20 kV) SADALIETAISES UN TRANSFORMATORU APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 28.12.2018 EUR 25.82 PDF icon lek_047.pdf
LEK 048 ELEKTROIETAIŠU ZEMĒŠANA UN ELEKTRODROŠĪBAS PASĀKUMI. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 26.01.2017 EUR 30.99 PDF icon lek_048_2017.pdf
LEK 049 2. IZDEVUMS AR IZMAIŅĀM NR.1 UN IZMAIŅĀM NR.2 “ZEMSPRIEGUMA UN VIDSPRIEGUMA KABEĻLĪNIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS” 17.09.2012 EUR 25.82 PDF icon lek_049.pdf
LEK 055 ĢENERATORU, ĢENERATORU - TRANSFORMATORU BLOKU, 110 KV UN 330 KV LĪNIJU, KOPŅU, TRANSFORMATORU RELEJU AIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIKAS TEHNISKĀ APKOPE 03.01.2005 EUR 32.71 PDF icon lek_055.pdf
LEK 056 ELEKTROIETAISĒS LIETOJAMO ELEKTROAIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA UN PĀRBAUDE ar izmaiņām Nr.1-4. 03.03.2008 EUR 68.86 PDF icon lek_056.pdf
LEK 066 0,4 KV PIEKARKABEĻU MONTĀŽA 20 kV GAISVADU LĪNIJĀS. MONTĀŽAS TABULAS 14.11.2005 EUR 34.44 PDF icon lek_066.pdf
LEK 067 TELEKOMUNIKĀCIJU METĀLA TORŅU UN MASTU ZIBENS AIZSARDZĪBA. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS. 31.10.2005 EUR 25.48 PDF icon lek_067.pdf
LEK 069 0,4 kV UZSKAITES SADAĻŅU ZEMĒŠANAS PRINCIPI UN NOTEIKUMI 01.01.2006 EUR 23.58 PDF icon lek_069.pdf
LEK 070 0,4 kV PIEKARKABEĻU "AMKA" UN 20 kV “SAX” MARKAS IZOLĒTO VADU MONTĀŽA. TEHNOLOĢISKĀS KARTES 10.10.2005 EUR 9.47 PDF icon lek_070.pdf
LEK 076 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA A BALSTI PIEKARKABEĻU „AMKA” KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 14.11.2005 EUR 29.27 PDF icon lek_076.pdf
LEK 077 ELEKTROIETAIŠU IZOLĀCIJA. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 16.01.2006 EUR 17.22 PDF icon lek_077.pdf
LEK 078 ZEMĒJUMIETAIŠU IERĪKOŠANA ADMINISTRATĪVĀS UN RAŽOŠANAS ĒKĀS, KURĀS PAREDZĒTAS TELEKOMUNIKĀCIJU IEKĀRTAS UN ZEMSPRIEGUMU ELEKTROIEKĀRTAS 31.10.2005 EUR 28.41 PDF icon lek_078.pdf
LEK 080 AUGSTSPRIEGUMA (110 UN 330 kV) SADALIETAISES UN APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS. TEHNISKĀS PRASĪBAS 28.05.2007 EUR 28.41 PDF icon lek_080.pdf
LEK 081 VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS ELEKTROIETAIŠU AR SPRIEGUMU LĪDZ 330 KV IERĪKOŠANAI. VISPĀRĒJĀ DAĻA 31.10.2005 EUR 21.18 PDF icon lek_081.pdf
LEK 082 0,4 – 20 kV KABEĻU IEGULDĪŠANA ZEMĒ AR KABEĻARKLU. TEHNOLOĢISKĀ KARTE 28.05.2007 EUR 17.22 PDF icon lek_082.pdf
LEK 083 20/0,4 kV MASTA APAKŠSTACIJU IZBŪVE. TEHNOLOĢISKĀ KARTE 16.02.2006 EUR 24.10 PDF icon lek_083.pdf
LEK 084 HIDROAGREGĀTU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI ( ar izmaiņām Nr.1) 03.10.2005 EUR 40.46 PDF icon lek_084.pdf
LEK 087 NEMETĀLISKO, PASNESOŠO “ADSS” OPTISKO KABEĻU IERĪKOŠANA UZ 0,4 kV UN VIDSPRIEGUMA GAISVADU ELEKTROLĪNIJU BALSTIEM. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS (ar izmaiņām Nr. 1) 11.07.2005 EUR 11.19 PDF icon lek_087.pdf
LEK 088 0,4 kV VĒRPTO PIEKARKABEĻU UZKĀRŠANA UZ VIDĒJĀ SPRIEGUMA ELEKTROLĪNIJU BALSTIEM. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 16.01.2006 EUR 7.74 PDF icon lek_088.pdf
LEK 089 GĀZES IETAIŠU EKSPLUATĀCIJA ENERGOUZŅĒMUMOS 03.10.2005 EUR 34.94 PDF icon lek_089.pdf
LEK 092 STĀRĶU LIGZDU PAMATŅU UZSTĀDĪŠANA 0,4 KV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU BALSTOS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 16.05.2006 EUR 9.68 PDF icon lek_092.pdf
LEK 094 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT SAKARU TORŅU EKSPLUATĀCIJU 28.05.2007 EUR 32.71 PDF icon lek_094.pdf
LEK 096 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS UZ 110 – 330 kV ELEKTROLĪNIJU DAĻĀM, KURAS IR ZEM SPRIEGUMA 23.07.2007 EUR 16.36 PDF icon lek_096.pdf
LEK 097 PRASĪBAS BŪVPROJEKTIEM ELEKTROTĪKLIEM AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV 05.06.2018 EUR 36.30 PDF icon lek_097.pdf
LEK 116 ZEMĒJUMIETAIŠU IERĪKOŠANA APAKŠSTACIJU 330 kV UN 110 kV, KĀ ARĪ 6-20 kV un 0,4 kV SADALES IEKĀRTĀS VIENA ENERGOOBJEKTA ROBEŽĀS 24.03.2009 EUR 41.32 PDF icon lek_116.pdf
LEK 118 TRANSFORMATORU EĻĻU PĀRBAUDES NORMAS (ar izmaiņām) 09.12.2017 EUR 14.63 PDF icon lek118.pdf
LEK 119 20/0,4 kV MASTA APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (otrais izdevums) 23.08.2013 EUR 46.49 PDF icon lek_119.pdf
LEK 120 20 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA BALSTI. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (otrais izdevums) 23.08.2013 EUR 61.98 PDF icon lek_120.pdf
LEK 122 20 kV KOKA BALSTU KOMUTĀCIJAS PUNKTI. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 05.07.2010 EUR 48.21 PDF icon lek_122.pdf
LEK 123 ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITES IERĪKOŠANAS NOTEIKUMI 25.01.2019 EUR 19.80 PDF icon lek_123.pdf
LEK 124 MIKROVIĻŅU RADIORELEJU LĪNIJAS 01.03.2009 EUR 27.55 PDF icon lek_124.pdf
LEK 126 PRETAVĀRIJU UN UGUNSDZĒSĪBAS TRENIŅU ORGANIZĒŠANAS METODIKA ENERGOIETAISĒS 19.10.2009 EUR 17.22 PDF icon lek_126.pdf
LEK 129 0,4 kV KABEĻU IZVĒLES PRASĪBAS PĒC PIEĻAUJAMĀS STRĀVAS 19.10.2009 EUR 17.91 PDF icon lek_129.pdf
LEK 130 JAUDAS SLĒDŽU UZSTĀDĪŠANA 20 kV GAISVADU LĪNIJU BALSTOS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (otrais izdevums) 23.08.2013 EUR 12.91 PDF icon lek_130.pdf
LEK 131 ELEKTROIETAIŠU AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 kV TĪRĪŠANA, NEATSLĒDZOT SPRIEGUMU 01.10.2009 EUR 15.50 PDF icon lek_131.pdf
LEK 135 GAISVADU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJAS (GL) AR SPRIEGUMU 110/330 kV 21.10.2011 EUR 46.14 PDF icon lek_135.pdf
LEK 136 VIDSPRIEGUMA TĪKLA NEITRĀLES DARBA REŽĪMI (IZOLĒTA, KOMPENSĒTA UN MAZREZISTĪVI ZEMĒTA NEITRĀLE) 22.04.2013 EUR 26.17 PDF icon lek_136.pdf
LEK 137 KABEĻLĪNIJAS AR SPRIEGUMU 110/330 kV (ZAUDĒJIS SPĒKU) 23.05.2017 EUR 32.37 PDF icon lek_137.pdf
LEK 137 izm.1. KABEĻLĪNIJAS AR SPRIEGUMU 110/330 kV. IZMAIŅAS. Nr.1 23.12.2016 EUR 7.74 PDF icon lek_137_izmainas1.pdf
LEK 137&1.izm. KABEĻLĪNIJAS AR SPRIEGUMU 110/330 kV ar izmaiņām Nr.1 23.12.2016 EUR 34.44 PDF icon lek137_ar_izm.1.pdf
LEK 139 PRASĪBAS 1 kV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI 22.04.2013 EUR 25.48 PDF icon lek_139.pdf
LEK 140 ELEKTRODZINĒJU VIBRĀCIJU MĒRĪJUMI UN NOVĒRTĒŠANA 01.10.2015 EUR 30.25 PDF icon lek_140.pdf