DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS (4.izdevums)

EUR 30.99 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

*****

Informējam, ka energostandartā LEK-025 „DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS (4.izdevums)” ir veikti nelieli labojumi.

1. PUNKTAM 8.3. MAINĪTA NUMERĀCIJU UZ 8.2.7.
„8.2.7. Ārkārtas vai elektroenerģijas sistēmas avārijas gadījumā, kad dabas stihiju vai citu neparedzētu faktoru ietekmē ir radušies masveida elektrosistēmas bojājumi, veicot to atjaunošanas darbus, jāievēro visi tehniskie un organizatoriskie pasākumi drošai darbu veikšanai. Šādos apstākļos darbu organizē atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, kas nosaka sadarbības kārtību starp dažādām bojājumu novēršanā iesaistāmām struktūrām.”

2. NUMURĒTA APAKŠNODAĻA 8.3.
„8.3. Norīkojuma sagatavošana un izsniegšana.”

3. PIELIKUMĀ NR.3. „APLIECĪBA PAR ELEKTRODROŠĪBAS GRUPAS PIEŠĶIRŠANU” MAINĪTA 3. PUNKTA APAKŠPUNKTU NUMERĀCIJA.
„3.1. A elektrodrošības grupai - zila krāsa;

3.2. B elektrodrošības grupai - zaļa krāsa;

3.3. C elektrodrošības grupai - sārta krāsa.”

Kods: LEK 025 (4.izdevums)
Numurs: 
LEK 025
Pēdējo izmaiņu datums: 
04.04.2014
Standarts: