Latvijas energostandartu saraksts

Numurskārtot dilstošā secībā Nosaukums Izmaiņu datums Cena EUR ar PVN(21%) Standarts lasīšanai Pirkt
LEK 002 ENERGOIETAIŠU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA 29.11.2020 EUR 34.44 PDF icon lek_002.pdf
LEK 005 KAILVADU MONTĀŽA 20kV GAISVADU LĪNIJĀS 01.08.2000 EUR 37.01 PDF icon lek_005.pdf
LEK 013 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA BALSTI KAILVADIEM. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 14.10.2002 EUR 44.76 PDF icon lek_013.pdf
LEK 014 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS.GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 02.06.2017 EUR 21.70 PDF icon lek_014.pdf
LEK 015 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kV/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 21.01.2016 EUR 30.99 PDF icon lek_015.pdf
LEK 015. 2. izm. VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kV/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS. 2. IZMAIŅAS. 21.01.2016 EUR 0.00 PDF icon lek_015_izmainas_2.pdf
LEK 019 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DARBĀ AR APRĪKOJUMU. METODISKIE NORĀDĪJUMI 03.10.2005 EUR 37.01 PDF icon lek_019.pdf
LEK 021 IZOLĒTO VADU MONTĀŽA 20 kV GAISVADU LĪNIJĀS 14.10.2002 EUR 33.58 PDF icon lek_021.pdf
LEK 022 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA BALSTI PIEKARKABEĻIEM "AMKA" 26.01.2004 EUR 46.49 PDF icon lek_022.pdf
LEK 023 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS 0,4kV PIEKARKABEĻU LĪNIJĀS 02.01.2004 EUR 12.91 PDF icon lek_023.pdf
LEK 025 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS (4.izdevums) 04.04.2014 EUR 30.99 PDF icon lek_025.pdf
LEK 026 TEHNOLOĢISKO TRAUCĒJUMU IZMEKLĒŠANA UN UZSKAITE ENERGOIETAISĒS 20.12.2022 EUR 41.32 PDF icon lek_026.pdf
LEK 027 PERSONĀLA SAGATAVOŠANA DARBAM ENERGOIETAISĒS (ar izmaiņām 1) 27.03.2018 EUR 25.82 PDF icon lek_027.pdf
LEK 034 RELEJAIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIKAS TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA 17.09.2021 EUR 34.44 PDF icon lek_034.pdf
LEK 035 RELEJAIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIKAS IERĪKOŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 05.07.2022 EUR 44.76 PDF icon lek_035.pdf
LEK 036 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS SILTUMA UN GĀZES IETAISĒS 17.08.2020 EUR 36.30 PDF icon lek_036.pdf
LEK 037 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS HIDROELEKTROSTACIJU HIDROTEHNISKAJĀS BŪVĒS UN HIDROIETAISĒS 25.04.2019 EUR 38.73 PDF icon lek_037_3.izdevums.pdf
LEK 038 ELEKTROIETAIŠU TERMOGRĀFISKO PĀRBAUŽU NORMAS UN APJOMI 30.12.2021 EUR 21.53 PDF icon lek038.pdf
LEK 042 PĀRSPRIEGUMAIZSARDZĪBA ELEKTROIETAISĒS AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 kV 21.05.2020 EUR 24.10 PDF icon lek_042.pdf
LEK 043 PĀRBAUDES METODIKA KABEĻU ELEKTROLĪNIJĀM AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 kV 27.05.2021 EUR 28.41 PDF icon lek_043.pdf
LEK 045 BRĪVGAISA 20 kV UZSKAITES PUNKTI KOKA BALSTOS 31.10.2005 EUR 34.94 PDF icon lek_045.pdf
LEK 047 VIDSPRIEGUMA (6, 10, 20 kV) SADALIETAISES UN TRANSFORMATORU APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 28.12.2018 EUR 25.82 PDF icon lek_047.pdf
LEK 048 ELEKTROIETAIŠU ZEMĒŠANA UN ELEKTRODROŠĪBAS PASĀKUMI. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 04.08.2023 EUR 30.99 PDF icon lek_048.pdf
LEK 049 GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS KABEĻU ELEKTROLĪNIJĀM AR SPRIEGUMU 0,4 – 20 KV (ar izmaiņām) 03.12.2022 EUR 25.82 PDF icon lek_049_konsolidets.pdf
LEK 056 ELEKTROIETAISĒS LIETOJAMO ELEKTRODROŠĪBAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA UN PĀRBAUDES 11.12.2020 EUR 68.86 PDF icon lek_056.pdf
LEK 066 0,4 KV PIEKARKABEĻU MONTĀŽA 20 kV GAISVADU LĪNIJĀS. MONTĀŽAS TABULAS 14.11.2005 EUR 34.44 PDF icon lek_066.pdf
LEK 067 TELEKOMUNIKĀCIJU METĀLA TORŅU UN MASTU ZIBENS AIZSARDZĪBA. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS. 31.10.2005 EUR 25.48 PDF icon lek_067.pdf
LEK 070 0,4 kV PIEKARKABEĻU "AMKA" UN 20 kV “SAX” MARKAS IZOLĒTO VADU MONTĀŽA. TEHNOLOĢISKĀS KARTES 10.10.2005 EUR 9.47 PDF icon lek_070.pdf
LEK 076 0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA A BALSTI PIEKARKABEĻU „AMKA” KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 14.11.2005 EUR 29.27 PDF icon lek_076.pdf
LEK 077 ELEKTROIETAIŠU IZOLĀCIJA. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 16.01.2006 EUR 17.22 PDF icon lek_077.pdf
LEK 080 AUGSTSPRIEGUMA (110 UN 330 kV) SADALIETAISES UN APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS. TEHNISKĀS PRASĪBAS (vēsturiskā versija) 28.05.2007 EUR 28.41 PDF icon lek_080.pdf
LEK 080 (2) AUGSTSPRIEGUMA (110 UN 330 kV) SADALIETAISES UN APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS (otrais izdevums) 20.03.2023 EUR 28.41 PDF icon lek_080.pdf
LEK 083 20/0,4 kV MASTA APAKŠSTACIJU IZBŪVE. TEHNOLOĢISKĀ KARTE 16.02.2006 EUR 24.10 PDF icon lek_083.pdf
LEK 084 HIDROAGREGĀTU TEHNISKĀS PRASĪBAS 17.08.2020 EUR 40.46 PDF icon lek_084.pdf
LEK 087 NEMETĀLISKO, PAŠNESOŠO OPTISKO KABEĻU IERĪKOŠANA UZ 0,4 – 20 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU BALSTIEM. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 27.12.2023 EUR 11.19 PDF icon lek_087.pdf
LEK 088 0,4 kV VĒRPTO PIEKARKABEĻU UZKĀRŠANA UZ VIDĒJĀ SPRIEGUMA ELEKTROLĪNIJU BALSTIEM. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS 16.01.2006 EUR 7.74 PDF icon lek_088.pdf
LEK 092 STĀRĶU LIGZDU PAMATŅU UZSTĀDĪŠANA 0,4 KV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU BALSTOS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 16.05.2006 EUR 9.68 PDF icon lek_092.pdf
LEK 094 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT SAKARU TORŅU EKSPLUATĀCIJU 28.05.2007 EUR 32.71 PDF icon lek_094.pdf
LEK 096 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS UZ 110 – 330 kV ELEKTROLĪNIJU DAĻĀM, KURAS IR ZEM SPRIEGUMA 23.07.2007 EUR 16.36 PDF icon lek_096.pdf
LEK 097 PRASĪBAS BŪVPROJEKTIEM ELEKTROTĪKLIEM AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV 05.06.2018 EUR 36.30 PDF icon lek_097.pdf
LEK 118 TRANSFORMATORU EĻĻU PĀRBAUDES NORMAS (ar izmaiņām) 09.12.2017 EUR 14.63 PDF icon lek118.pdf
LEK 119 20/0,4 kV MASTA APAKŠSTACIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (trešais izdevums) 15.09.2017 EUR 46.49 PDF icon lek119.pdf
LEK 120 20 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA BALSTI. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (otrais izdevums) 23.08.2013 EUR 61.98 PDF icon lek_120.pdf
LEK 122 20 kV KOKA BALSTU KOMUTĀCIJAS PUNKTI. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI 05.07.2010 EUR 48.21 PDF icon lek_122.pdf
LEK 123 ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITES IERĪKOŠANAS NOTEIKUMI 25.01.2019 EUR 19.80 PDF icon lek_123.pdf
LEK 124 MIKROVIĻŅU RADIORELEJU LĪNIJAS 01.03.2009 EUR 27.55 PDF icon lek_124.pdf
LEK 126 TEHNOLOĢISKO TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANAS UN UGUNSDZĒSĪBAS TRENIŅU ORGANIZĒŠANA ENERGOIETAISĒS 17.12.2021 EUR 17.22 PDF icon lek_126.pdf
LEK 130 JAUDAS SLĒDŽU UZSTĀDĪŠANA 20 kV GAISVADU LĪNIJU BALSTOS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (otrais izdevums) 23.08.2013 EUR 12.91 PDF icon lek_130.pdf
LEK 135 GAISVADU ELEKTROPĀRVADES LĪNIJAS (GL) AR SPRIEGUMU 110/330 kV 21.10.2011 EUR 46.14 PDF icon lek_135.pdf
LEK 136 VIDSPRIEGUMA TĪKLA NEITRĀLES DARBA REŽĪMI (IZOLĒTA, KOMPENSĒTA UN MAZREZISTĪVI ZEMĒTA NEITRĀLE) 22.04.2013 EUR 26.17 PDF icon lek_136.pdf
LEK 137 KABEĻLĪNIJAS AR SPRIEGUMU 110/330 kV 23.05.2017 EUR 32.37 PDF icon lek_137.pdf
LEK 139 PRASĪBAS 1 kV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI 22.04.2013 EUR 25.48 PDF icon lek_139.pdf
LEK 140 ROTĒJOŠO ELEKTROIEKĀRTU VIBRĀCIJU MĒRĪJUMI UN NOVĒRTĒŠANA 20.12.2022 EUR 30.25 PDF icon lek_140.pdf